Mysłowice, 25-04-2017 r.

W związku ze złożeniem wniosku o  dofinansowanie  przez firmę WATS Sp. z o.o. z siedzibą 
w Mysłowicach na projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy WATS Sp. z o.o., celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E”, firma zaprasza do składania ofert.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

 1. Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi handlowej.
 2. Zakup komputerów stacjonarnych
 3. Zakup laptopów
 4. Zakup drukarek stacjonarnych
 5. Zakup drukarek igłowych
 6. Zakup serwera z oprogramowaniem serwerowym
 7. Zakup tabletów
 8. Zakup drukarek przenośnych
 9. Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do obsługi handlowej

 

 

 1. KOD CPV ORAZ NAZWA KODU CPV

 

Kod CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Kod CPV: 30214000-2 Stacje robocze,
Kod CPV: 30231300-0 Monitory ekranowe,

Kod CPV: 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne,

Kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe

Kod CPV: 30232120-1 Drukarki igłowe

Kod CPV: 48822000-6 Serwery komputerowe;

Kod CPV: 30213200-7 Komputer tablet

Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery

Kod CPV: 79632000-3 Szkolenie pracowników

 

 

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Termin:   do dnia 05.05.2017 r.

 

 

Oferty należy składać:

na adres e-mail:. apiasecka@wats.pl.  lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Firma WATS Sp. z o.o. ul. Obrzeżna Północna 15c, 41-400 Mysłowice  (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu: Aleksandra Piasecka, tel.: 32 222 60 57

 

 

 1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Rozpoczęcie realizacji usługi: w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą
Zakończenie realizacji usługi:

 

 • Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi handlowej: 30.11.2017
 • Zakup komputerów stacjonarnych: 30.08.2017
 • Zakup laptopów: 31.05.2017
 • Zakup drukarek stacjonarnych: 30.11.2017
 • Zakup drukarek igłowych: 30.11.2017
 • Zakup serwera z oprogramowaniem serwerowym: 31.05.2017
 • Zakup tabletów: 30.11.2017
 • Zakup drukarek przenośnych: 30.11.2017
 • Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do obsługi handlowej: 30.11.2017

 

 

 

 1. KRYTERIA
 1. Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:

 

 • ceną (maksymalnie 80 punktów do uzyskania),
 • okresem gwarancji (maksymalnie 20 punktów do uzyskania).

 

Cena (C) – maksymalnie 80 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 80

gdzie:

CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)

CB = cena netto badanej oferty (PLN)

 

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Okres gwarancji[1]  (G)- maksymalnie 20 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

Ocena – (GB/GN) x 20

gdzie:

GB –  okres gwarancji badany (w miesiącach/latach)

GN – okres gwarancji najdłuższy (w miesiącach/latach)

 

Okres gwarancji – dobrowolne poświadczenie o jakości towaru złożone przez Oferenta. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i czytelny, w języku polskim. Czas trwania gwarancji będzie określony w dokumencie gwarancyjnym – karta gwarancyjna.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów z ocen C i G wg poniższego wzoru:

O = C+G.

W przypadku  Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania do obsługi handlowej ocenie podlega jedynie cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  punktów z ocen C

 

 

 1.  Ocena złożonej oferty:
 • zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
 • oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
 • została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu

Ø z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,

Ø żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

 

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 1. WYKLUCZENIA:

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą WATS Sp. z o.o.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. DODATKOWE WYMAGANIA FORMALNE:

 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2)

Oferta powinna zostać wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 2, powinna zawierać:

 

 • wszystkie wymagane informacje niezbędne do dokonania jej oceny zgodnie z kryteriami i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym,
 • pełną nazwę Oferenta oraz adres lub siedzibę Oferenta oraz numer telefonu,  
 • cenę oferty przedstawionej netto i brutto - istotne jest, aby cena uwzględniała całkowity koszt urządzenia wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zawierała wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia,
 • termin ważności – przy czym minimalny okres związania ofertą to 30 dni od dnia otrzymania oferty,

Oferta powinna mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w imieniu Oferenta (podpis musi być czytelny bądź opatrzony pieczątką imienną) oraz opatrzona pieczątką firmową,

Każdy z Oferentów zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia  - załącznik nr 4.

 

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

 

Załączniki:

 

 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2017

 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

 

Zamawiający

"WATS" SP. Z. O.O.,

ul. Obrzeżna Północna 15c,

41-400 Mysłowice 

NIP  2220746843

 

Termin realizacji zamówienia : zgodnie z pkt. IV zapytania

 

Specyfikacja do:  Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi handlowej (1 komplet)

Kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Zakup oprogramowania dla obsługi handlowej (1 kpl).

W skład kompletu wchodzą:

-system mobilny lub równoważne  na urządzenia przenośne dla PH

-aplikacja webowa PSM Center  lub równoważna dla centrali.

Parametry systemu obsługi handlowej równoważne/nie gorsze niż:

A. System mobilny  – na tablety z OS Android:

1) Kartoteka klientów (np. ograniczona do danego PH) wg pól: numer (unikalny), nazwa, skrót, NIP, adres, tel., e-mail, domyślny termin i forma płatności. Rozrachunki: informacje dot. należności, zobowiązań oraz salda. Przeterminowane płatności z możliwością opłacenia wskazanych dokumentów. Może być sortowana i filtrowana wg wielu atrybutów

Funkcja szybkiego wyszukiwania (też „frazowego”).

2) Kartoteka towarów - asortyment w sprzedaży, np. ograniczona do dostępnego wyłącznie dla PH; dane z głównego systemu produkcyjno-sprzedażowego firmy: dane towarów

m.in. nazwa, j.m. (+ ile szt. w op. zbiorczym), EAN, producent, VAT, 6 cen cennikowych, sugerowana min. i maks. cena sprzedaży, cena zakupu, info. o rabacie i cenie

promocyjnej. Aktualizowane są stany indywidualnych magazynów PH (podczas procesu synchronizacji danych aplikacji/urządzenia). Kartoteka sortowana i filtrowana. Funkcja

szukania towarów wg zeskanowanego kodu kreskowego towaru za pomocą kamery urządzenia mobilnego. Opcja zastosowania różnego „kolorowania” towarów objętych

promocjami.

3) Moduł przebiegu dnia - rejestrowanie czynności: rodzaj, czas trwania, współrzędne GPS w chwili wykonywania. Dane replikowane w ramach synchronizacji z systemem centralnym.

4 Wizyty - planowanie i rejestrowanie spotkań, zadań do realizacji (zdefiniowana lista). Kopiowanie zaplanowanej wizyty na in. kontrahentów. Historia spotkań.

5) Kasa - rozliczanie rozrachunków - stan kasy, tworzenie KP i KW z możliwością wydruku, opcje zaliczki. Raporty na podstawie wystawionych KP i KW z filtrowaniem wg: Wszystko,

Dziś, Tydzień, Miesiąc. Moduł: Należności oraz Zobowiązania. Rejestrowanie częściowej zapłaty za dokument.

6) Tworzenie dokumentów:

a) zamówienia - lista towarów z kartoteki, uprawnienia do udzielenia rabatu; edytowanie netto, brutto i rabat; operacja zakończenia tworzenia zamówienia = wysłanie do centrali

podczas synchronizacji.

b) dokument dostawy (WZ); wydruk na przenośnej drukarce przez interfejs Bluetooth. Możliwość sprzedania towaru bezpośrednio klientowi - aplikacja w trybie wyświetlania stanu

magazynu danego PH.

7) Synchronizacja danych między systemem mobilnym a centralnym oparta na mechanizmach replikacji serwera SQL (Microsoft). Replikacja (typu Merge) powoduje ujednolicenie danych

w kartotekach. Wymiana danych między urządzeniem mobilnym, a PSM Center przez połączenie internetowe.

8) Raporty sprzedaży.

9) Automatyczna aktualizacja programu.

B. System centralny - funkcjonalność części administracyjnej; do zarządzania przesyłanymi służy aplikacja WWW. Zadania aplikacji: przegląd i edycja kartotek klientów, towarów i

PH, info o ostatnich replikacjach, podgląd dokumentów zamówień wg klienta lub PH, edycja i tworzenie harmonogramów pracy dla PH i tras z wizytami, raportowanie, eksport

danych z raportów do plików .csv, wgląd w podsumowania przebiegów dnia.

C. Wymiana danych z zewn. systemem ERP - automatyczna, co określony interwał czasu (np. 15 min.). Interfejsy wymiany danych precyzują odrębne specyfikacje techniczne. Pliki

tekstów o rozszerzeniu „.PSE”.                                                                

Parametry: platforma Windows/Android; system klasy SFA, interfejs integracji z ERP; serwer baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2010/2012/2014/2016, komunikacja

HTTPS. OS serwera: Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/ Windows VISTA/7 (IP, IPX)/8/10. OS klienta: Android 4.4 lub wyższy. Obsługa geolokalizacji, kodów kreskowych,

druku mobilnego przez interfejs Bluetooth (kompatybilność m.in Novitus, Datecs, Mefa, inne w protokole POSNET), komunikacja WiFi/GSM, praca w trybie Offline. Oprogramowanie zostanie zewidencjonowane jako WNiP. Wydatek jest są bezpośrednio związany z planowanymi do uzyskania rezultatami projektu i jako taki jest niezbędny dla ich osiągnięcia.

 

II. 

Specyfikacja do: Zakup komputerów stacjonarnych (5 zestawów)

Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze, 30231300-0 Monitory ekranowe, 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC).

Zakup 5 zestawów komputerowych (stacja robocza, monitor, system operacyjny, pakiet biurowy), zaewidencjonowanych jako 5 kompletnych środków trwałych.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

pamięć RAM minimum 4 GB, procesor minimum Core i-3, dysk twardy minimum 128GB, System Operacyjny Microsoft Windows 7 Pro 64 bit lub nowszy, Oprogramowanie Microsoft Office 2016 Standard lub nowszy, monitor LCD minimum 22".

 

III.

Specyfikacja do: Zakup laptopów (3 zestawy)

Kody CPV: Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC).

Zakupione zostaną 3 laptopy (laptop, system operacyjny, pakiet biurowy), zaewidencjonowane jako 3 kompletne środki trwałe.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

przekątna ekranu od 13", Procesor minimum Core i-3, System Operacyjny Microsoft Windows 7 Pro 64 bit lub nowszy, Oprogramowanie Microsoft Office 2016 Standard lub nowsz Pamięć RAM minimum 4GB Dysk twardy minimum 128GB. Laptopy będą przeznaczone dla pracowników na stanowiskach zarządczych, w tym Dyrektor Handlowy, Prezes Zarządu oraz dla informatyka. Zostanie na nich zainstalowane zakupione oprogramowanie PSMCenter, które łączyć będzie się przez przeglądarkę z urządzeniami mobilnymi PH. Wydatki na zakup zestawów komputerowych są bezpośrednio związane z planowanymi do uzyskania rezultatami projektu i jako takie są niezbędne dla ich osiągnięcia.

 

 

IV.

Specyfikacja do:  Zakup drukarek stacjonarnych ( 2 szt.)

Kod CPV: Kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe.

Zakupione zostaną 2 drukarki stacjonarne, służące do obsługi wydruków nowym systemie obsługi handlowej.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

 praca w sieci, druk 35 stron minuta, format A4, druk laserowy, wydajność bębna: 100 000, duplex, wydajność tonera 3600 sztuk.

 

V.

Specyfikacja do: Zakup drukarek igłowych (2 szt.)

KOD CPV: 30232120-1 Drukarki igłowe.

Zakupione zostaną 2 drukarki igłowe, służące do obsługi wydruków w procesie dostaw w nowym systemie obsługi handlowej.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

9 igłowa, drukowanie na papierze ciągłym, wbudowane fonty do kodów kreskowych, drukowanie na papierze warstwowym, do 360 znaków na 1s.

 

VI.

Specyfikacja do: Zakup serwera z oprogramowaniem serwerowym (1 komplet)

Kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe; 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Zaplanowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym i 5 licencjami dostępowymi.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

Pamięć RAM: minimum 32 GB System Operacyjny: Microsoft Windows Server 2012 Standard lub nowszy, Oprogramowanie Microsoft SQL Server wraz z 5 licencjami dostępowymi, Procesor: minimum 1 czterordzeniowy procesor Intel Xeon, Dysk twardy: Minimum 600 GB pojemności w technologii RAID, minimum wersja RAID 1-0.

 

VII.

Specyfikacja do: Zakup tabletów (20 szt.)

Kod CPV: 30213200-7, Komputer tablet.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

ekran 7" Pamięć RAM: 1,5 GB lub więcej, Pamięć dodatkowa: 8GB lub więcej, Pamięć dodatkowa: 8GB lub więcej, System Operacyjny: Android 5 lub lepszy.

 

VIII.

Specyfikacja do: Zakup drukarek przenośnych (20 szt.)

Kod CPV: 30232100-5, Drukarki i plotery.

Parametry równoważne/nie gorsze niż:

druk na papierze szerokości od 108mm do 112mm, Technologia druku: termiczna liniowa, Bateria, interfejs Bluetooth.

 

IX.

Specyfikacja do: Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do obsługi handlowej

Kod CPV: 79632000-3 Szkolenie pracowników.

Przewiduje się przeszkolenie pracowników Wnioskodawcy oraz współpracujących z nim Przedstawicieli Handlowych
z zakresu obsługi nowego systemu obsługi handlowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez dostawców oprogramowania dla grupy złożonej z 18 PH, 3 pracowników back office (dział handlowy), kadry zarządzającej, w tym Dyrektora Handlowego, księgowości działu marketingu w ramach następujących modułów:

1. Moduł użytkownika końcowego: sposób używania, konfiguracja, planowanie trasy, planowanie wizyt, otwarcie/ zamknięcie wizyty u klienta, zamówienie, płatności, prezentacje marketingowe, promocje, historia klienta, zarządzanie markami, wysyłanie/ przyjmowanie danych. Czas przewidziany na szkolenia: 24H. Liczba osób do przeszkolenia 20: w tym

18 PH, pracownicy back office.

2. Moduł działu sprzedaży: ogólne info, pobieranie i wysyłanie danych, kontrola pracy PH, zarządzanie panelem klientów, raporty. Czas: 16H. 4 osoby. Szkolenie dla back office i Dyrektora Handlowego.

3. Moduł kadry zarządzającej: ogólne info, kontrola pracy PH, rozliczanie czasu i miejsca pracy, raporty, nadawanie zadań/ rozliczanie z wykonanych, korespondencja systemowa,

zarządzanie panelem klienta. Czas: 8H; 2 osoby. Szkolenie dla Dyrektora Handlowego i Prezes Zarządu.

4. Moduł marketingowy: ogólne info, generowanie zdjęć i opisów, dodawanie prezentacji, obróbka graficzna, raporty. Czas: 4H. 2 osoby z działu marketingu.

5. Moduł księgowy: ogólne info, rozliczenia finansowe, generowanie raportów finansowych. Czas: 2H; 2 osoby. Księgowość.

Razem 54 godziny szkoleniowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 25.04.2017

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1 z dnia 25.04.2017

 

 

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa (firma) ......................................................................................................................................

Adres siedziby ......................................................................................................................................

Tel....................................................................................................................

Fax ........................................................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................

NIP .......................................................................................................................................................

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące (wpisać przedmiot, którego dotyczy oferta):   

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1.  zobowiązuję się zrealizować usługę w cenie:

 

a. ....................................................PLN netto

 

(słownie PLN: ................................................................................................................................)

 

b. ...................................................PLN brutto

 

(słownie PLN: .................................................................................................................................)

 

2. Zobowiązuję się zrealizować usługę w terminie .......................…………..

 

3.Okres gwarancji: ………………………………………………………………………

 

 

 

..................... dnia ........................ 2017 r.

 

 

 

................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 25.04.2017   – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest* powiązany kapitałowo ani

 

osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:

 

 • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,

 

 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

 

 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego.

 

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

..................... dnia ........................ 2017 r.

 

.

 

...............................................

 

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

*proszę skreślić niewłaściwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 25.04.2017  – Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my

 

................................ …………………… (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym nr 1

 

firmy WATS Sp. z o.o.  z dnia 25.04.2017

 

oświadczam/y, że:

 

1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz sprzedaży oferowanego urządzenia.

 

2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest

ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem

komisarycznym lub sądowym.

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające

prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

 

 

..................... dnia ........................ 2017r.

 

 

 

 

................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta