Zaproszenie do składania ofert: zakup etykieciarki.

Mysłowice, 24/06/2016 r. 

W związku z wnioskiem dofinansowania przez firmę WATS Piasecki i wspólnicy s.j. z siedzibą w Mysłowicach na projekt pn.Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:
Zakup etykieciarki  Kod CPV: 30173000-2 Maszyny nakładające etykiety.

 

Termin:  do dnia 10.07.2016 r .

Oferty należy składać:

na adres e-mail:.apiasecka@wats.pl .  lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Firma WATS Piasecki i wspólnicy s.j, ul. Obrzeżna Północna 15c, 41-400 Mysłowice  (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu: Aleksandra Piasecka, tel.: 32 222 60 57

Szczegółowy opis zamówienia w załączniku do pobrania.