Zapraszamy do składania ofert w projekcie

 

Mysłowice, dnia 10.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

 

W związku ze złożeniem wniosku o  dofinansowanie  przez firmę WATS Sp. z o.o. z siedzibą
w Mysłowicach na projekt pt. „
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy WATS Sp. z o.o., celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E”, firma zaprasza do składania ofert.

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi targowej.

 

 

 1. KOD CPV ORAZ NAZWA KODU CPV

 

Kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Termin:  

do dnia 24.10.2017 r.  (decyduje data wpłynięcia oferty do zamawiającego)

 

Oferty należy składać:

na adres e-mail:. apiasecka@wats.pl.  lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Firma WATS Sp. z o.o. ul. Obrzeżna Północna 15c, 41-400 Mysłowice  (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu: Aleksandra Piasecka, tel.: 32 222 60 57

 

 

 1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Rozpoczęcie realizacji usługi: w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą
Zakończenie realizacji usługi:

 

                  30 listopada 2017

 

 1. KRYTERIA* 
 1. Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:

 

 • ceną (maksymalnie 80 punktów do uzyskania),
 • okresem gwarancji (maksymalnie 20 punktów do uzyskania).

 

Cena (C) – maksymalnie 80 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 80

gdzie:

CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)

CB = cena netto badanej oferty (PLN)

 

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Okres gwarancji: G)- maksymalnie 20 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

Ocena – (GB/GN) x 20

gdzie:

GB –  okres gwarancji badany (w miesiącach/latach)

GN – okres gwarancji najdłuższy (w miesiącach/latach)

 

Okres gwarancji – dobrowolne poświadczenie o jakości towaru złożone przez Oferenta. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i czytelny, w języku polskim. Czas trwania gwarancji będzie określony w dokumencie gwarancyjnym – karta gwarancyjna.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów z ocen C i G wg poniższego wzoru:

O = C+G.

 

 

 1.  Ocena złożonej oferty:
 • zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
 • oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
 • została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu

Ø z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,

Ø żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

 

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

 1. WYKLUCZENIA:

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą WATS Sp. z o.o.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. DODATKOWE WYMAGANIA FORMALNE:

 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2)

Oferta powinna zostać wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 2, powinna zawierać:

 

 • wszystkie wymagane informacje niezbędne do dokonania jej oceny zgodnie z kryteriami i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym,
 • pełną nazwę Oferenta oraz adres lub siedzibę Oferenta oraz numer telefonu,  
 • cenę oferty przedstawionej netto i brutto do dwóch zer po przecinku- istotne jest, aby cena uwzględniała całkowity koszt urządzenia wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zawierała wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia,
 • termin ważności – przy czym minimalny okres związania ofertą to 30 dni od dnia otrzymania oferty,

Oferta powinna mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w imieniu Oferenta (podpis musi być czytelny bądź opatrzony pieczątką imienną) oraz opatrzona pieczątką firmową,

Każdy z Oferentów zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia  - załącznik nr 4.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

 

Załączniki:

 

 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 10.10.2017

 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

 

Zamawiający

"WATS" SP. Z. O.O.,

ul. Obrzeżna Północna 15c,

41-400 Mysłowice 

NIP  2220746843

 

Termin realizacji zamówienia : zgodnie z pkt. IV zapytania

 

Specyfikacja do:  Zakupu i wdrożenia aplikacji do obsługi targowej.

Kod CPV: Kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

 

Podstawowy zakres funkcji: agenda, opisy prelegentów, mapy (nawigacja Google Maps), wystawcy

sponsorzy, networking (czat + wiadomości prywatne), foto budka, aktualnośc, notyfikacje PUSH, ankiety, media, banery reklamowe (agenda + prelegenci + popuop).

Uzupełaniające funkcje dedykowane związane będą z koniecznością zaprogramowania m.in. modułu Interaktywnej Mapy - po otrzymaniu grafik przedstawiających plan budynku niezbędne jest przerysowanie i zmapowanie do aplikacji liczby stanowisk targowych. Aplikacja zostanie udostępniona uczestnikom targów.

Aplikacja ma pozwalać na sprawną obsługę wydarzeń i konferencji w ujęciu aplikacji mobilnej. Zastosowanie rozwiązania umożliwi organizatorom wydarzeń na modyfikowanie w czasie rzeczywistym agendy, co gwarantuje uczestnikom dostęp do bieżących aktualizacji podczas trwającego wydarzenia. Aplikacja może  dać możliwość komunikowania się uczestników na otwartych czatach jak również poprzez wiadomości prywatne. Zakłada się, że wraz z rozwojem aplikacji i zaspokajaniem potrzeb klientów system może zostać oparty na technologii iBeacon, czyli nadajników BLE, które będą sugerować uzupełnienie profilu użytkownika aplikacji i podanie podstawowych informacji o danym użytkowniku, dostosowanych do rodzaju organizowanego wydarzenia.

 

Jednym z głównych założeń systemu jest budowa komponentowa, która umożliwia sterowanie

funkcjonalnością aplikacji przy pomocy CMS (ang. System Zarządzania Treścią). Częścią, z którą do czynienia mają użytkownicy, jest natywna aplikacja mobilna na platformy iOS oraz Android. Aplikacja iOS została napisana w języku ObjectiveC wykorzystując biblioteki ułatwiające animacje oraz synchronizację z serwerem. Powinna być dostępna na smartfony oraz tablety z co najmniej  iOS 8 oraz 9 co stanowi 98.16% rynku iOS. Aplikacja na system Android została napisana w języku Java z użyciem Android SDK. Minimalną wersją jest Android 4.0, co oznacza że 97,9% użytkowników może zainstalować aplikację na swoim urządzeniu. Kolejną częścią systemu jest webowy CMS wykorzystywany przez organizatorów konferencji.

System powinien być napisany głównie w nowoczesnym języku Ruby, z wykorzystaniem bazy danych PostgreSQL. Podobne technologie powinny  zostać wykorzystane do implementacji i optymalizacji serwera, której infrastrukturę wspiera serwis Heroku bazujący na serwerach firmy Amazon, głównie ze względu na wysoki współczynnik niezawodności oraz duże możliwości skalowania. Dobrze by system posiadał liczne integracje z systemami takimi jak MailChimp, Apple Push Notification, Google Cloud Messaging, Pusher i inne.

System powinien posiadać komponent pozwalający na zdobywanie nowych znajomości jest również Business Matching, lub wysyłanie wiadomość wszystkim użytkownikom, że zostali zaproszeni, lecz jest

możliwość optymalizacji tego procesu w przyszłości. Wszystkie komponenty aplikacji powinny pozwalać  na zdobywanie wielu istotnych informacji, które następnie będą grupowane,

klastrowane oraz analizowane.

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1  2 z dnia 10.10.2017

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2 z dnia 10.10.2017

 

.....................................................................................................................

 

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa (firma) ......................................................................................................................................

Adres siedziby ......................................................................................................................................

Tel....................................................................................................................

Fax ........................................................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................

NIP .......................................................................................................................................................

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące (wpisać przedmiot, którego dotyczy oferta):   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1.  zobowiązuję się zrealizować usługę w cenie:

 

a. ....................................................PLN netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

 

(słownie PLN: ................................................................................................................................)

 

b. ...................................................PLN brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

 

(słownie PLN: .................................................................................................................................)

 

2. Zobowiązuję się zrealizować usługę w terminie  (dd/mm/rr) .......................………………………………..

 

3.Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………….(miesięcy)

 

4. Termin ważności oferty:……………………………………………………………………………

 

..................... dnia ........................ 2017 r.

 

................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest* powiązany kapitałowo ani

 

osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:

 

 • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,

 

 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

 

 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego.

 

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

..................... dnia ........................ 2017 r.

 

.

 

...............................................

 

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

*proszę skreślić niewłaściwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my

 

................................ …………………… (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym nr 2

 

firmy WATS Sp. z o.o.  z dnia 10.10.2017

 

oświadczam/y, że:

 

1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz sprzedaży oferowanego urządzenia.

 

2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest

ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem

komisarycznym lub sądowym.

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające

prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

 

..................... dnia ........................ 2017r.

 

 

................................................

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta

 

 

 

 

 

 

* Nie dotyczy pkt. II formularza ofertowego