Zapraszamy do składania ofert - zestawy komputerowe.

Mysłowice, dnia 25.04.2016 r.

W związku z wnioskiem dofinansowania przez firmę WATS Piasecki i wspólnicy s.j. z siedzibą w Mysłowicach na projekt pn.Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 zaprasza do składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia obejmuje: zakup zestawów komputerowych 5 sztuk. KOD CPV 30214000-2 Stacje robocze, 30231300-0 Monitory ekranowe, 48624000-Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC). 

 

Termin:  do dnia 14.05.2016 r .

Oferty należy składać:

na adres e-mail:.apiasecka@wats.pl .  lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Firma WATS Piasecki i wspólnicy s.j, ul. Obrzeżna Północna 15c, 41-400 Mysłowice  (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu: Aleksandra Piasecka, tel.: 32 222 60 57.

 

Szczegółowy opis zamówienia w załączniku do pobrania.