Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy, celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E.

Tytuł  projektu: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy, celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E.
Nazwa Beneficjenta: WATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wartość dofinansowania: 86 830,00;  całkowita wartość projektu  : 299
259,00 zł.
Krótki opis:
"Przedmiotem projektu jest wdrożenie w firmie innowacyjnych w skali kraju rozwiązań technologicznych z zakresu TIK, dzięki którym automatyzacji i optymalizacji ulegną liczne procesy biznesowe, w tym kluczowe dla funkcjonowania firmy procesy sprzedażowe, zarządcze i operacyjne zachodzące w relacjach B2B, B2C oraz B2E - w systemie organizacji pracy sieci terenowych Przedstawicieli Handlowych. Nowemu systemowi towarzyszyć będą zakupy sprzętowe niezbędne dla zapewnienia poprawności i sprawności jego działania.
Projekt przyniesie poprawę efektywności i wydajności pracy, skrócenie czasu dostaw, poprawę komunikacji z klientami, wzmocnienie procesów marketingowych, wzrost zatrudnienia. Projekt będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne.